Stručno osposovljavanje zaposlenih za rukovanje opremom za rad

U ovom članku želimo da Vas uputimo sa novinama i obavezama iz instrukcija br. 158/2022-03, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Inspektorata za rad, koje su svim načelnicima odseka inspekcije rada prosleđene, dana 26.09.2022.god....

Povreda na radu – koje su obaveze poslodavca?

U ovom tekstu želimo da vas upoznamo i podsetimo na obaveze koje proističu sa nastankom povrede na radu zaposlenog.  Svedoci smo da su se od  maja 2022 god, posle sastanka predstavnika dva ministarstva (pravde i rada) na osnovu datih preporuka i instrukcija pooštrile...

Zaštita sluha na radnom mestu

Zaštita sluha bi trebalo da bude usmerena ka određenim poslovima(bučnim) i aktivnostima.  Ta sredstva bi trebalo da budu obezbeđena od strane poslodavca, za svakog radnika, koji je dnevno izložen buci većoj od 85 dB, ili koji će biti izložen maksimalnom nivou buke od...

Bezbednost u radnom okruženju – utvrđivanje rizika

Prilikom utvrđivanja opasnosti potrebno je uspostaviti polazne tačke za procenu, kao na primer: Iskustvo radnika koji obavljaju posao Sistemi rada koji su u upotrebi Radno okruženje (izgled, stanje, itd.) Postrojenje, lokacija, buka, procena rizika manuelnog rukovanja...

Smenski (noćni rad) i njegov uticaj na zdravlje

U 2007. godini Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) klasifikovala je promenu rada sa cirkadijskim poremećajem ili hronodisupcijom kao  kancerogenost za čoveka.  Kratkoročne poremećaji bioloških ritmova 24-časovni, prateći izloženost svetlosti i tami u...

Procena rizika u građevinarstvu

Prilikom procenjivanja rizika na gradilištu potrebno je  ustanoviti sledeće: Da li ima rizika; Ko može biti povređen; Kontrole koje treba uvesti na pojedinačno gradilište, i Ko bi bio odgovoran za sprovođenje kontrola i kada. Potrebno je proveriti i: Elaborat o...