Usluge

Usluge

KONSALTING

Stručna podrška i konsalting usluge iz oblasti bezbednosti na radu i radnih odnosa

IZRADA DOKUMENTACIJE

Izrada kompletne dokumentacije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

EDUKACIJA I TRENING

Ojačajte svoje poslovanje kroz edukaciju i razvoj svojih zaposlenih

AUDITI I NADZOR

Izrada izveštaja sa snimanjem kompletnog stanja bezbednosti i zdravlja na radu

Konsalting usluge

Zašto moram da angažujem pravno lice sa licencom i imenujem lice za bezbednost i zdravlje na radu?

Zakonska obaveza svakog poslodavca je da uredi oblast bezbednosti i zdravlja na radu na način predviđen Zakonom.

Tu ulogu možete poveriti Tomović Com.

Usklađivanje i implementacija sa zakonodavstvom u ovoj oblasti su od ključnog značaja za poslovanje svake kompanije.

Iz tog razloga pružamo usluge proaktivnog i interaktivnog delovanja. Za Vaše potrebe možemo da izvršimo kompletan uvid i reviziju ukupnog stanja bezbednosti i zdravlja na radu u Vašoj kompaniji.

Pružamo konsultantske usluge Ustanovama ili Preduzećima u vidu pomoći ili direktnog angažovanja oko rešavanja problema u vezi sistema bezbednosti na radu.

E

Pružanje usluge lica za bezbednost i zdravlje na radu

E

Pravna podrška i saveti iz oblasti bezbednosti na radu i radnih odnosa

E

Praćenje i koordinacija rada odgovornih lica u sprovođenju propisanih mera bezbednosti i zdravlja na radu

E

Koordinacija i učestvovanje u radu angažovane službe medicine rada i davanje predloga za angažovanje iste

E

Predlaganje i koordinacija upućivanja zaposlenih na periodične, sistematske i ciljane lekarske preglede

E

Ispitivanje izvora i uzroka povređivanja zaposlenih, predlaganje preventivnih mera

E

Predlaganje i koordinacija upućivanja zaposlenih na periodične, sistematske i ciljane lekarske preglede

E

Praćenje i vršenje kontrole korišćenja bolovanja zaposlenih koji su povređeni na radu i po zahtevu Naručioca usluga i drugih zaposlenih

E

Revizija

E

Pružanje usluge lica za bezbednost i zdravlje na radu

E

Pravna podrška i saveti iz oblasti bezbednosti na radu i radnih odnosa

E

Praćenje i koordinacija rada odgovornih lica u sprovođenju propisanih mera bezbednosti i zdravlja na radu

E

Koordinacija i učestvovanje u radu angažovane službe medicine rada i davanje predloga za angažovanje iste

E

Predlaganje i koordinacija upućivanja zaposlenih na periodične, sistematske i ciljane lekarske preglede

E

Ispitivanje izvora i uzroka povređivanja zaposlenih, predlaganje preventivnih mera

E

Predlaganje i koordinacija upućivanja zaposlenih na periodične, sistematske i ciljane lekarske preglede

E

Praćenje i vršenje kontrole korišćenja bolovanja zaposlenih koji su povređeni na radu i po zahtevu Naručioca usluga i drugih zaposlenih

E

Revizija

Izrada dokumentacije

Kada ste poslednji put izvršiti procenu rizika na vašem radnom mestu? Da li ste izradili Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu?

Za vaše potrebe izrađujemo kompletnu dokumetaciju koja je predviđena Zakonom, a koja su vam potrebna za nesmetano poslovanje.

9

Normativno uređenje materije bezbednosti na radu, izrada svih zakonskih akata. Praćenje njihove primene i evaulacija

9

Izrada pisanih procedura o kontroli alkohola i drugih sredstava zavisnosti i praćenje primene i poštovanja pomenute procedure

9

U sklopu uvođenja sistema kvaliteta, priprema i ustrojavanje procedura o bezbednosti i zdravlju na radu

9

Izrada akta o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini. Ažuriranje, dopuna i izmena akta o proceni rizika

9

Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad

9

Izrada Elaborata o uređenju gradilišta

9

Izrada godišnjeg plana potreba sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu

9

Ustrojavanje i ažurno vođenje propisanih evidencija o bezbednosti i zdravlju na radu

9

Izrada uputstva, smernica, procedura, drugih pisanih informacija i obaveštenja o bezbednosti i zdravlju na radu

9

Izrada pisanih procedura i instrukcija o osposobljavanju zaposlenih za bezbedan rad

9

Izrada mesečnog i godišnjeg izveštaja o stanju bezbednosti i zdravlja na radu sa predlozima za unapređenje stanja bezbednosti i zdravlja na radu

9

Izrađivanje pisanih informacija i obaveštenja u vezi izvršenja naloga Inspekcije rada naloženih Rešenjem

9

Utvrđivanje uzroka nastanka povreda na radu i oboljenja u vezi sa radom, analiza istih, učestvovanje u obradi propisanih izveštaja i upućivanje Naručilaca usluga o njihovim obavezama za svaki slučaj povređivanja

9

Priprema plana specifičnog i stručnog osposobljavanja za bezbedno rukovanje opremom za rad i učestvovanje u njegovoj realizaciji

9

Normativno uređenje materije bezbednosti na radu, izrada svih zakonskih akata. Praćenje njihove primene i evaulacija

9

Izrada pisanih procedura o kontroli alkohola i drugih sredstava zavisnosti i praćenje primene i poštovanja pomenute procedure

9

U sklopu uvođenja sistema kvaliteta, priprema i ustrojavanje procedura o bezbednosti i zdravlju na radu

9

Izrada akta o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini. Ažuriranje, dopuna i izmena akta o proceni rizika

9

Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad

9

Izrada Elaborata o uređenju gradilišta

9

Izrada godišnjeg plana potreba sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu

9

Ustrojavanje i ažurno vođenje propisanih evidencija o bezbednosti i zdravlju na radu

9

Izrada uputstva, smernica, procedura, drugih pisanih informacija i obaveštenja o bezbednosti i zdravlju na radu

9

Izrada pisanih procedura i instrukcija o osposobljavanju zaposlenih za bezbedan rad

9

Izrada mesečnog i godišnjeg izveštaja o stanju bezbednosti i zdravlja na radu sa predlozima za unapređenje stanja bezbednosti i zdravlja na radu

9

Izrađivanje pisanih informacija i obaveštenja u vezi izvršenja naloga Inspekcije rada naloženih Rešenjem

9

Utvrđivanje uzroka nastanka povreda na radu i oboljenja u vezi sa radom, analiza istih, učestvovanje u obradi propisanih izveštaja i upućivanje Naručilaca usluga o njihovim obavezama za svaki slučaj povređivanja

9

Priprema plana specifičnog i stručnog osposobljavanja za bezbedno rukovanje opremom za rad i učestvovanje u njegovoj realizaciji

Edukacija i trening

Shvatamo da svaka kompanija ima različite zahteve u zavisnosti od delatnosti kojom se bavi.

U saradnji sa Vama, naš tim može izraditi program obuke koji će biti prilagođen zahtevima Vašeg preduzeća.

Smatramo da su trenig i edukacija jedini način da se svest poslodavca i zaposlenih o bezbednosti na radu podigne na najviši mogući nivo i na taj način broj povreda svede na ‘’0’’.

E

Realizacija obuke zaposlenih u skladu sa Aktom o proceni rizika

E

Stručno osposobljavanje zaposlenih za bezbedno rukovanje opremom za rad

E

Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad

E

Priprema za stručno polaganje ispita iz oblasti BZNR

E

Tematski treninzi menadžmenta

E

Edukacija i podizanje svesti svih nivoa zaposlenih

E

Edukacija poslodavaca

E

Realizacija obuke zaposlenih u skladu sa Aktom o proceni rizika

E

Stručno osposobljavanje zaposlenih za bezbedno rukovanje opremom za rad

E

Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad

E

Priprema za stručno polaganje ispita iz oblasti BZNR

E

Tematski treninzi menadžmenta

E

Edukacija i podizanje svesti svih nivoa zaposlenih

E

Edukacija poslodavaca

Audit i nadzor

Jedan od osnovnih kriterijuma za upravljanje bezbednosti na radu je sprovođenje redovnih kontrola i inspekcija
objekata, fabrike ili gradilišta.

Za svoje klijente obavljamo veliki broj kontrolnih inspekcija sa pisanim izveštajima i preporukama za poboljšanje bezbednosti na radnom mestu.

Tomović Com d.o.o. može da pruži profesionalnu podršku na određeni period ili u toku trajanja projekta u fabrici ili na gradilištu.

9

Pružanje usluga koordinatora za bznr u fazi projektovanja

9

Pružanje usluga koordinatora za bznr u fazi izvođenja radova

9

Izrada Plana preventivnih mera za potrebe investitora

9

Kontinualni nadzor nad primenom mera BZNR na gradilištu

9

Kontinualni nadzor nad primenom mera BZNR na gradilištu

9

Auditi i kontrola celokupnog stanja bznr kod poslodavca sa izradom izveštaja

9

Redovan obilazak objekata i kontrola primene mera bezbednosti i zdravlja na radu, sačinjavanje izveštaja o nalazima od značaja za primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu i predlaganje mere za otklanjanje nedostataka

9

U postupku inspekcijskog nadzora od strane inspekcije rada prisustvovanje posetama, saradnja, aktivno učestvovanje i davanje Naručiocu usluga instrukcija o postupanju i obradi podataka, davanja inspektoru rada potrebnih podataka u saradnji sa ovlašćenim licem Naručioca, evidentiranje dokumenata, akata, informacija i obaveštenja

9

U postupku inspekcijskog nadzora i uviđaja smrtnih, teških ili kolektivnih povreda na radu, u koordinaciji sa ovlašćenim licem Naručioca usluga, priprema i davanje u postupak potrebnih podataka, dokumenata, informacija, obaveštenja i aktivno učestvovanje u postupku

9

Pružanje usluga koordinatora za bznr u fazi projektovanja

9

Pružanje usluga koordinatora za bznr u fazi izvođenja radova

9

Izrada Plana preventivnih mera za potrebe investitora

9

Kontinualni nadzor nad primenom mera BZNR na gradilištu

9

Kontinualni nadzor nad primenom mera BZNR na gradilištu

9

Auditi i kontrola celokupnog stanja bznr kod poslodavca sa izradom izveštaja

9

Redovan obilazak objekata i kontrola primene mera bezbednosti i zdravlja na radu, sačinjavanje izveštaja o nalazima od značaja za primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu i predlaganje mere za otklanjanje nedostataka

9

U postupku inspekcijskog nadzora od strane inspekcije rada prisustvovanje posetama, saradnja, aktivno učestvovanje i davanje Naručiocu usluga instrukcija o postupanju i obradi podataka, davanja inspektoru rada potrebnih podataka u saradnji sa ovlašćenim licem Naručioca, evidentiranje dokumenata, akata, informacija i obaveštenja

9

U postupku inspekcijskog nadzora i uviđaja smrtnih, teških ili kolektivnih povreda na radu, u koordinaciji sa ovlašćenim licem Naručioca usluga, priprema i davanje u postupak potrebnih podataka, dokumenata, informacija, obaveštenja i aktivno učestvovanje u postupku

ZAŠTO DA IZABERETE BAŠ NAS

U kratkom roku se odazivamo pozivu – vreme je novac

Vrlo smo dinamični i efikasni, najteže probleme rešavamo u najkraćem roku

Svojim kvalitetom smo prepoznatljivi, imamo dugogodišnje iskustvo

Odlična saradnja sa inspekcijskim organima

Prijatelji sajta

Kontaktirajte nas

Sedište firme

ul. Beogradska br. 78
34 000 Kragujevac, Srbija

Poslovnica

Industrijska 7
34 000 Kragujevac, Srbija