Ovim putem želimo da Vas obavestimo da je inspekcija rad na osnovu čl.168. i 168. Zakona o prekršajima (Sl. glasnik RS br. 65/13, 13/2016, 98/2016 i 112/2022 godine), ovlašćena i u obavezi je kada utvrdi propuste sadržane u čl. 102 – 107, Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu (Sl. glasnik RS. 35/2023) da odmah u pisanoj formi izda PREKRŠAJNI NALOG. 

Prekršajni nalog se može izdati: 

 • poslodavcu sa svojstvom pravnog lica odn. poslodavcu koji je preduzetni , direktoru odn. odgovornom licu kod poslodavca, poslodavcu sa svojstvom fizičkog lica (čl. 102 Zakona o BZnR);  
 • zdravstvenoj  ustanovi koja obavlja delatnost medicine rada ili odgovornom  licu u zdravstvenoj ustanovi (čl. 103. Zakona o BZnR); 
 • pravnom licu odn. preduzetniku  sa licencom za obavljanje ovlašćenih poslova i pregleda u oblasti BZnR, kao i zaposlenom u pravnom licu (čl. 104-105 Zakona o BZnR);
 • savetniku, odn. saradniku za bezbednost i zdravlje na radu (čl. 106 Zakona o BZnR);
 • zaposlenom (čl. 107 Zakona o BZnR);

Kada inspektor rada u postupku kontrole primene mera bezbednosti i zdravlja na rad, po napred navedenim osnovama, utvrdi propuste u oblasti BZnR u obavezi je da na licu mesta izda PREKRŠAJNI NALOG koji sadrži pouku i upozorenje. 

Ukoliko lice protiv koga je izdat prekršajni nalog prihvati odgovornost i u roku od osam dana od prijema prekršajnog naloga plati polovinu izrečene kazne oslobađa se plačanja druge polovine. 

U suprotnom, ukoliko istekne rok od osam dana od izdavanja prekršajnog naloga lice protiv koga je izdat  nalog a prihvatilo je odgovornost u obavezi je da uplati ceolokupan iznos izrečene novčane kazne: 

Ukoliko lice kome je izdat PREKRŠAJNI NALOG ne prihvati odgovornost, u daljem postupku protiv njega se vodi prekrašni postupak kod prekršajnog suda uz plačanje celokupnog iznosa naznačenog u zakonu,  naknade sudskih troškova i pretnje prinudnog izvršenja izrečene novčane kazne.  

U vezim sa primenom postupka izdavalja PREKRŠAJNOG NALOGA inspekcija rad pored istih dobila je i pisanu instrukciju o postupanju. 

,,TOMOVIĆ COM’’ d.o.o. Vam, u okolnostima da po napred navedenim pitanjima nemate odgovarajući odgovor, stoji na raspolaganju. 

Sve napred navedeno obavezuje nas na pravovremeno i ispravno postupanje i u narednom periodu usklađivanje svih  dokumenata i poslovanja u skladu sa zakonom. 

Prekrsajni nalog

Pouka i upozorenje

IZDAVANjE PREKRŠAJNOG NALOGA U SKLADU SA ZAKONOM  O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjU NA RADU

I Odredbom čl. 102. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu propisano je:

Novčanom kaznom od 300.000 dinara kazniće se za prekršaj poslodavac sa svojstvom pravnog lica: 

 1. ako zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost medicine rada koju angažuje, ne obezbedi uslove za samostalno i nepristrasno obavljanje poslova zaštite zdravlja zaposlenih (član 17. stav 2); 
 2. ako najmanje osam dana pre početka rada ne izvesti nadležnu inspekciju rada o početku svoga rada, radu odvojene jedinice ili svakoj promeni tehnološkog postupka, ukoliko se tim promenama menjaju uslovi rada (član 20.); 
 3. ako opštim aktom iz člana 14. ovog zakona ne uredi obaveze i odgovornosti u vezi sa svakodnevnim praćenjem i kontrolom primene mera bezbednosti i zdravlja na radu (član 46. stav 2); 
 4. ako za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu angažuje pravno lice ili preduzetnika koji nemaju odgovarajuću licencu (član 46. stav 5); 
 5. ako zaposlenima ne omogući da biraju svog predstavnika za bezbednost i zdravlje na radu ili ne imenuje svog predstavnika (član 57); 
 6. ako zaposlenima, predstavniku zaposlenih i/ili Odboru ne omogući da budu konsultovani unapred i blagovremeno u vezi svih mera koje utiču ili mogu da utiču na bezbednost i zdravlje zaposlenih, ili organizovanja poslova bezbednosti i zdravlja na radu i određivanja zaposlenih iz člana 15. stav 1. tačka 9) ovog zakona, ili donošenja akata koji se odnose na bezbednost i zdravlje na radu, ili planiranja i organizovanja obuke iz člana 33. ovog zakona (član 58. stav 1); 
 7. ako ne upozna zaposlene ili predstavnike zaposlenih i/ili Odbor sa  rizicima na radnom mestu u radnoj sredini i preventivnim merama za bezbednost i zdravlje na radu i aktivnostima koje se odnose na tehnološki i radni proces kod poslodavca, ili sa evidencijama povreda na radu i profesionalnim bolestima i o preduzetim merama za bezbednost i zdravlje na radu, ili sa preduzetim merama za sprečavanje neposredne opasnosti po život i zdravlje (član 59); 
 8. ako ne vodi i ne čuva propisane evidencije (član 62); 
 9. ako najkasnije u roku od pet dana od dana dostavljanja mišljenja zdravstvene ustanove koja je utvrdila profesionalnu bolest nadležnoj inspekciji rada ne prijavi profesionalnu bolest (član 64. stav 3); 
 10. ako u slučaju smrtne, teške ili kolektivne povrede na radu, u cilju obezbeđivanja dokaza, ne zaustavi rad na radnom mestu, odnosno sredstvima za rad na kojima su se one dogodile (član 95. stav 2).

Novčanom kaznom od 150.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. tačka 2. ovog člana poslodavac koji je preduzetnik. 

Novčanom kaznom od 40.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana direktor, odnosno drugo odgovorno lice kod poslodavca. 

Novčanom kaznom od 40.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana poslodavac fizičko lice.

II Odredbom čl. 103. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu propisano je:

Novčanom kaznom od 300.000 dinara kazniće se za prekršaj zdravstvena ustanova koja obavlja delatnost medicine rada ako ne dostavi propisani izveštaj o lekarskom pregledu zaposlenog (član 54. stav 2. tačka 6). 

Novčanom kaznom od 40.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u zdravstvenoj ustanovi.

III . Odredbom čl. 104. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu  propisano je:

Novčanom kaznom od 300.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice: 

 1. ako najkasnije u roku do 30 dana od dana izvršenog pregleda i provere, odnosno ispitivanja ne izda stručni nalaz o izvršenom pregledu i proveri opreme za rad i pregledu i ispitivanju električnih i gromobranskih instalacija ili ispitivanju uslova radne sredine (član 15. stav 3); 
 2. ako obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu iz člana 50. ovog zakona, a nema odgovarajuću licencu (član 72. stav 1. tačka 8); 
 3. ako obavlja poslove pregleda i provere opreme za rad i pregleda i ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija, ispitivanja uslova radne sredine, odnosno hemijskih i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti i ispitivanja uslova radne sredine – bioloških štetnosti, a nema odgovarajuću licencu (član 72. stav 1. tač. 9, 10. i 11); 

Novčanom kaznom od 150.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. tačka 2. ovog člana poslodavac koji je preduzetnik. 

Novčanom kaznom od 40.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u pravnom licu, kao i zaposleni u pravnom licu koje, bez odgovarajuće licence (član 72. stav 1. tač. 5, 6. i 7), obavlja poslove odgovornog lica za koje je propisano posedovanje licence.

IV. Odredbom čl. 105. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu  propisano je:

Novčanom kaznom od 100.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu iz člana 50. ovog zakona ako Upravi ne dostavi kvartalne izveštaje o obavljenim poslovima po osnovu dobijene licence (član 84. stav 1). 

Novčanom kaznom od 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana poslodavac koji je preduzetnik. 

Novčanom kaznom od 20.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u pravnom licu.

Odredbom čl. 106. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu  propisano je:

Novčanom kaznom od 50.000 dinara kazniće se za prekršaj savetnik, odnosno saradnik za bezbednost i zdravlje na radu ako ne obavlja poslove određene ovim zakonom (član 50.).

Odredbom čl. 107. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (“Službeni glasnik RS”, br. 35/23) propisano je:

Novčanom kaznom od 20.000 dinara kazniće se za prekršaj zaposleni: 

 1. ako ne vodi računa o sopstvenoj bezbednosti i zdravlju na radu, kao i bezbednosti i zdravlju drugih lica na koja može da utiče njegov rad u skladu sa obukom za bezbedan i zdrav rad i uputstvima za bezbedan i zdrav rad dobijenim od poslodavca, ne primenjuje propisane mere za bezbedan i zdrav rad, nenamenski koristi sredstva za rad, hemijske i druge materije, ne koristi ličnu zaštitnu opremu i sa njom pažljivo ne rukuje i uredno je ne vrati na mesto koje je namenjeno za njeno čuvanje, ako samovoljno isključuje, menja ili uklanja bezbednosne uređaje na sredstvima za rad (član 41); 
 2. ako, u skladu sa svojim saznanjima, odmah ne obavesti poslodavca, odnosno neposrednog rukovodioca o nepravilnostima, opasnostima, štetnostima ili o drugim nedostacima u sprovođenju mera bezbednosti i zdravlja na radu koji bi na radnom mestu mogli da ugroze njegovu bezbednost i zdravlje ili bezbednost i zdravlje drugih zaposlenih i drugih lica (član 42. stav 1).