U ovom tekstu želimo da vas upoznamo i podsetimo na obaveze koje proističu sa nastankom povrede na radu zaposlenog. 

Svedoci smo da su se od  maja 2022 god, posle sastanka predstavnika dva ministarstva (pravde i rada) na osnovu datih preporuka i instrukcija pooštrile provere u slučaju nastanka povrede na radu zaposlenog, kao i okolnosti koje su dovele do njih. 

Tako, nakon nastanka povrede  na radu: 

  • Već u zdravstvenoj ustanovi u koju je odveden povređeni, predstavnici MUP-a uzimaju izjave od povređenog i o tome izveštavaju tužilaštvo i inspekciju rada. Novina je da se po prijavi povrede na radu od strane poslodavca, iako se radi o lakoj povredi , pripadnici MUP-a naknadno uzimaju izjave od povređenog  i odgovornih lica (poslodavca , svedoka i lica za bezbednost i zdravlje na radu),  a zadnjih meseci zahteva se davanje pisanog izveštaja koji se sa ostalom dokumentacijom dostavlja tužilaštvu; 
  • U okolnostima teške, smrtne i kolektivne povrede na radu, pored postupka koji vodi inspekcija rada, ne retko po zahtevu tužilaštva organi MUP-a (istražni organi policijske uprave  i Odeljenje kriminalističke policije) uzimaju izjave od svih sudionika u cilju utvrđivanja propusta u postupanju na osnovu čega tužilaštvo može da pokrene postupak protiv poslodavca i odgovornih lica;
  • Zbog propusta u primeni propisanih mera za bezbedan i zdrav rad inspekcija rada zahteva rešenjem mere za poboljšanje po kojima treba postupati. Prema preporuci Inspektorata za rad, u okolnostima povrede na radu kada se naloži mera rešenjem, inspektor rada je u obavezi da pokrene protiv poslodavca i/ili odgovornih lica odgovarajući postupa (prekršajni ili krivični). Zbog navedenog, potrebno je po ovom pitanju postupati odmah, odn. u fazi istražnog postupka odn. sačinjavanja zapisnika i preduzimanjem odgovarajućih radnji/mera preduprediti sudske postupke;
  • Republički Fond zdravstvenog osiguranja – nadležna filijala zahteva naknadno dostavu celokupne dokumentacije, a u pojedinim okolnostima zahteva refundaciju troškova lečenja;  
  • U pojedinim okolnostima, što je postala sve češća praksa, zaposleni u vezi sa povredom na radu pokreću protiv poslodavca sudski postupak sa zahtevom za materijalnom odštetom. Rok zasrarevanja pokretanja postupka za naknadu štete je 3 godine od zaključivanja bolovanja po osnovu povrede na radu.

U vezi sa povredama na radu a koje su teške, kolektivne i smrtne, a u zadnje vreme i lakih,  postupak samog uviđaja je znatno pooštren, koga sprovodi Inspekcija rada uz uključenje istražnog organa MUP-a (Istražna Uprava i Kriminalistička Uprava) i sva akta, dokumenta i činjenice se dostavljaju javnom Tužilaštvu.

Tako, kada se dogodi povreda na radu i povređeni bude upućen u Klinički centar ili Hitnu pomoć prvo ga saslušavaju lica MUP-a- Istražne Uprave. Ovu informaciju dostavljaju Inspekciji rada i javnom tužiocu. Neretko se dešava da za sam događaj nastanka povrede na radu saznaju pre nego što to sazna i sam poslodavac.

Obaveze poslodavca pri povredi na radu

Kada se dogodi povreda na radu, poslodavac je u obavezi da usmeno i pismeno, u roku od 24h od nastanka povrede obavesti nadležne organe MUP-a i Inspekciju rada. Ukoliko se ovako ne postupi postoji rizik od sankcionisanja u skladu sa zakonom.

Problemi sa kojima se suočavamo su brojni (vikend, dani praznika, noćna smena, obaveštenje o događaju sa kojima nije bio upoznat poslodavac, smrtni događaj izazvan zdravstvenim stanjem na samom poslu i dr.).

Prema čl.40. stav 1. tač 8.   Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, lice za bezebednost i zdravlje na radu „prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim bolestima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izveštaj sa predlozima mera za njihovo otklanjanje „. Sve ostale obaveze u vezi sa povredama na radu ( izveštavanje i sačinjavanje izveštaja, dostava pisane prijave nadležnim organima, dostava izabranom ili prvom lekaru, dostava Fondu zrdavstvenog osiguranja, davanje po zahtevu nadležnih organa dopunske izjave kao odgovornog lica za bezbednost i zdravlje na radu ) je u nadležnosti poslodavca;

Jednom rečju, postupanje državnih organa u vezi sa povredama na radu se umnogome razlikuju od prethodnog, zahtevnije je i sankcioniše se za sve propuste bez izuzetka.

Izmene kod postupanja Inspekcije rada

 Za razliku od prethodnog perioda, u vezi sa povredama na radu, kada je Inspekcija rada vršila uviđaj ili rekonstrukciju samog događaja kada je utvrđivala uzroke povređivanja kao i propuste koji su doveli do istih, sada vrši proširenu kontrolu sprovođenja propisanih mera bezbednosti i zdravlja na radu u celosti, pa ako utvrdi da je bilo nekih propusta, postupa kao što je gore navedeno.

Ovom informacijom želimo da Vam ukažemo na neophodnost da bezbednost i zdravlje na radu mora da bude uključeno u sve aspekte poslovanja, ne segmentalno i periodično već svakodnevno, da bismo mi kao angažovano pravno lice koje obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu kroz informacije i obaveštenja pristupali zajedničkom cilju, poboljšanja ukupnog ambijenta i izbegavanja neugodnih situacija.