U ovom članku želimo da Vas uputimo sa novinama i obavezama iz instrukcija br. 158/2022-03, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Inspektorata za rad, koje su svim načelnicima odseka inspekcije rada prosleđene, dana 26.09.2022.god.

Instrukcijama se nalaže i obavezuje inspekcija rada da u postupku redovne i vanredne kontrole usaglasi svoje postupanja u vezi  sa sprovođenjem odredbi čl. 5. Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad (“Sl. glasnik RS”, br. 23/2009, 123/2012, 102/2015, 101/2018 i 130/2021) kojim je propisano: 

“Poslodavac je dužan da obezbedi da opremu za rad može da koristi samo zaposleni koji je stručno osposobljen. 

Poslodavac za svoje potrebe može izvršiti stručno osposbljavanje zaposlenog koji koristi opremu za rad, o čemu izdaje potvrdu”. 

Prema članu 5. Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad (“Sl. glasnik RS”, br. 23/2009, 123/2012, 102/2015, 101/2018 i 130/2021) poslodavac je dužan da izvrši stručno osposobljavanje u skladu sa zakonom koje se sprovodi prema  Zakonu o obrazovanja odraslih i mogu da ga  sprovode licencirane ustanove sa statusom javno priznatog organizatora obrazovanja odraslih (JPOA).

Izuzetno,  stučno osposobljavanje može da obavlja i sam poslodavac ukoliko ima verifikovan program stručnog osposobljavanja i poseduje adekvatne kadrove za njegovo sprovođenje. U tom slučaju postupak se sprovodi u samoj firmi na napred utvrđen način uz izdavanje potvrde koja ima status internog karaktera.

Napominjemo da ova obaveza nije obaveza lica za bezbednost i zdravlje na radu već isključivo poslodavca!

Lice za bezbednost i zdravlje na radu može, a ne mora ako nije kompetentno,  da učestvuje u postupku stručnog osposobljavanja.

Sam postupak stručnog osposobljavanja je veoma zahtevan i specifičan. Zahteva izradu programa, matricu osposobljavanja, definisanja opreme koja je predmet stručnog osposobljavanja, određivanja komisije, mentora, instruktora, izradu dinamičkog plana, zapisnik provere, potvrdu  i dr.

Obaveza poslodavca prema zakonu i ugovoru za obavljanje poslova BZNR

Postupak stručnog osposobljavanja za rukovanje opremom za rad se razlikuje od postupka osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad. 

Obaveza poslodavca prema zakonu i ugovoru o obavljanju poslova bezbednosti i zdravlja na radu je da se osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad obavlja pre uključivanja zaposlenog u obavljanje poslova i zbog toga je poslodavac, ili imenovano lice za kontakt, u obavezi da o tome obavesti lice za bezbednost i zdravlje na radu kako bi se sproveo proces osposobljavanja zaposlenih. Navedena obaveza se odnosi i kod svake promene u poslu, uvođenju nove opreme za rad, promene radnog mesta zaposelnog i dr. Periodično osposobljavanje zaposlenih obavlja se u skladu sa aktom o proceni rizika na 12, odn. 48 meseca. 

Stručno osposobljavanje zaposlenih za bezbedno rukovanje opremom za rad, obavlja se samo jednom i nije predviđena periodična obaveza, osim ako to poslodavac sam nije propisao (npr. na 2-3 godine za viljuškariste, rukovaoce građevinskom mehanizacijom, dizalicama i dr.).