Prilikom procenjivanja rizika na gradilištu potrebno je  ustanoviti sledeće:

 • Da li ima rizika;
 • Ko može biti povređen;
 • Kontrole koje treba uvesti na pojedinačno gradilište, i
 • Ko bi bio odgovoran za sprovođenje kontrola i kada.

Potrebno je proveriti i:

 • Elaborat o uređenju gradilišta ;
 • Plan preventivnih mera;
 • Pregledati šemu gradilišta kao i materijale koje treba koristiti (naročito težinu blokova i nosećih greda), koju opremu i mašine treba koristiti, i koja opšta pravila treba slediti;
 • Nadzirati gradilište; i
 • Razgovarati  sa glavnim koordinatorom gradilišta o poslu, uslovima na gradilištu i o opštim pravilima.

Koji se rizici najčešće javljaju?

Najčešći rizici koji se javljaju su:

Pad sa visine –  skele  i sl. 

 • Ozbiljna povreda, čak i smrtan ishod je moguć ukoliko dođe do pada zaposlenog.
 • Svi radnici na skeli su podložni povredama, naročito usled pada skele na njih.
 • Predmeti koji padaju i udaraju glavu, ili druge delove tela, uključuući i stopala
 • Ozbiljne povrede glave i druge povrede kod radnika, drugih ljudi na gradilištu kao i prolaznika.

Ručna manipulacije teretom

 • Svi radnici mogu dožveti povredu leđa i zadobiti trajan bol ukoliko redovno nose teške ili nezgrapne predmete.

Opasnosti od sredstava unutrašnjeg transporta – zaglavljivanje ili udarac radnika vozilom koje je na gradilištu

 • Radnici mogu doživeti ozbiljne, čak i fatalne povrede prouzrokovane vozilima i mašinama na gradilištu.

Klizanje i spoticanje

 • Radnici mogu pretrpeti uganuće i frakture usled saplitanja preko cigala i građevinskog otpada i šuta.

Oštri predmeti – slučajno stajanje zaposlenog na ekser ili drugi oštar predmet

 • Radnici mogu doživeti povredu stopala. A klizanje na visinama može dovesti do pada radnika.

Buka  i vibracije koje se javljaju usled upotrebe opreme (ručni alati  i druga oprema)

 • Radnici koji koriste brusilice ili oni koji rade u blizini drugih radnika koji koriste brusilice mogu pretrpeti gubitak sluha.
 • Izloženost vibracijama može dovesti do razvijanja sindroma koji se zove: “vibracijski beli prsti”.

Opasne supstance sadržane u cementu i malteru

 • Direktan kontakt kože sa malterom može izazvati dermatitis i opekotine.

Rukovanje  sredstvima rada sa obrtnim i pokretnim delovima (mešalica)

 • Radnik može biti prignječen ili isečen tokom rada na mešalici ukoliko se mešalica prevrne ili se mogu uplesti u delove koji se pokreću.
 • Zdravstveni problemi usled lošeg stanja prostorija u kojima borave radnici/ mere prve pomoći

Koje mere preduzeti:

 • Zaštitne barijere su postavljene da spreče pad materijala.
 • Otpadni materijali se pomeraju sa skele i ubacuju u kontejner.
 • Obezbeđeni bezbednosni šlemovi i obuća (sa čeličnom kapom i neprobojnim đonom) i nošenje je obavezno.
 • Cigle, malter i drugo prenositi i podizati koristeći posebne dizalice koje obezbeđuje glavni izvođač radova.
 • Obezbeđivanje utovarnog terminala ugovoreno sa glavnim izvođačem.
 • Ciglu i blokove pokriti ceradom na gradilištu kako bi se sprečilo da upijaju vodu.
 • Postaviti platformu od blokova za lakši rad na visini.
 • Koristiti kolica za pomeranje blokova po skeli.
 • Za vreme ugovorne faze proveriti da li ima blokova i greda težih od 20 kg i ukoliko ih ima preduzeti potrebne mere.
 • Lice za bezbednost i zdravlje na radu treba da utvrdi bezbednu rutu kretanja u radnom okruženju zajedno sa glavnim izvođačem radova.
 • Obezbeđena zaštitna obuća sa čeličnom kapom i neprobojnim đonom za sve radnike.
 • Otpadni materijal je potrebno ubaciti u odgovarajuće kontejnere.
 • Radnicima su objašnjene mere opreza usled rizika od pojave dermatitisa ili opekotina od cementa.
 • Koristiti cement ili proizvode koji sadrže cement sa naznačenim rokom trajanja.
 • Izbegavati direktno izlaganje kože, koristiti pvc rukavice za vreme rukovanja malterom.
 • Gradilište mora imati toalete sa toplom i hladnom vodom, sapunom i lavaboom koji je dovoljno velik da radnik može oprati ruke do podlaktica
 • Mešalica mora da stoji na čvrstom i ravnom tlu. Mešalica mora da bude obezbeđena a svi štitnici su na svom mestu tokom rada.
 • Ukoliko je to moguće, zameniti ugaone brusilice rezačim za blokove je važna jer smanjuje nivo buke na radnom mestu.