Definicija povreda

Povreda (trauma) je nasilno oštećenje tela (zdravlja), izazvano isključivo dejstvom spoljašnjih faktora, za razliku od oboljenja, kao prirodnog oštećenja zdravlja, koje se razvija spontano, pod uticajem kako spoljašnjih (egzogenih), tako i unutrašnjih (endogenih) činilaca.

 

Ako se ljudsko telo sudari sa drugim (humanim, živim ili neživim) telom, kinetička energija sudara može da izazove različite povrede (lat: trauma), rane (lat: vulnus) i u najgorem slučaju iznenadnu smrt. Povrede su najčešći i najvažniji uzrok prerane smrti i invalidnosti mladih ljudi u razvijenim zemljama. Jedna trećina svih smrti kao posledica povreda izazvane su motornim vozilima u saobraćajnim nesrećama, jedna trećina u drugim neželjenim nesrećama (najčešće izazvanim padom sa visine), a jedna trećina namernim nasiljem (samoubistvo i ubistvo). Npr. u SAD više od 150.000 povrede završava smrtnim ishodom svake godine, a veliki broj nesmrtnih trajnim invaliditetom sa velikim socijalnim i medicinskim posledicama.

Klasifikacija povreda

Povreda se prema svom izgledu, osobinama i etiološkom faktoru (načinu) na koji su nanesene dele se na:

  • Mehaničke povrede;
  • Fizičke povrede;
  • Asfiktične povrede;
  • Hemijske povrede (trovanja);<l/i>
  • Nutritivne povrede;
  • Sinkopalne i lipotimičke povrede;
  • Psihičke povrede;
  • Bakterijske povrede;

Kontaktirajte nas

Sedište firme

ul. Beogradska br. 78
34 000 Kragujevac, Srbija

Poslovnica

Industrijska 7
34 000 Kragujevac, Srbija